Skolas statūti

Biedrības

REIKJAVĪKAS LATVIEŠU SKOLA

Statūti

 1. Nosaukums

Biedrības nosaukums ir Lettneski skólinn í Reykjavík. Latviešu valodā biedrības nosaukums ir Reikjavīkas Latviešu skola (saīsināti RLS).

2. Atrašanās vieta

Biedrība atrodas Reikjavīkā, Islandē.

3. Mērķis

Reikjavīkas latviešu skola ir Latvijas diasporas nedēļas nogales skola, kas paredzēta bērniem ar latvisku izcelsmi, dodot tiem iespēju sarunāties latviešu valodā, kopt latviskas tradīcijas, svinēt svētkus un apgūt jaunas zināšanas, izmantojot latviešu valodu. Mērķa sasniegšanai RLS veic šādas funkcijas:

 • Sastāda mācību plānu un pasniedz nodarbības bērniem latviešu valodā;
 • Iepazīstina skolniekus ar Latvijas vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju un tradīcijām;
 • Veicina latviešu bērnu savstarpēju pazīšanos un saziņu;
 • Atzīmē Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas.

4. Biedru uzņemšana

Par RLS biedru var kļūt jebkura persona, kas atbalsta RLS mērķi, vēlas un spēj aktīvi iesaistīties skolas organizatoriskajā darbā un ievēro RLS statūtus. Biedrībai ir biedru reģistrs.

5. Darbības un finansiālais gads

RLS darbības un finansiālais gads sākas katra gada 1. jūnijā un noslēdzas nākamā gada 31. maijā. Pārskats par iepriekšējo darbības gadu tiek prezentēts biedru kopsapulcē. Tikai RLS biedri drīkst apmeklēt biedru kopsapulci.

6. Biedru kopsapulce

Biedru kopsapulce notiek vienu reizi gadā ne vēlāk kā 20. jūnijā. Lēmumi tiek pieņemti ar sapulcē klātesošo balsu vairākumu. Kopsapulces darba kārtība ir šāda:

 • Sapulces vadītāja un sekretāra ievēlēšana;
 • Valdes ziņojums un pārskats par iepriekšējo darbības gadu;
 • Ziņojums par līdzekļu apgrozījumu iepriekšējā darbības gadā;
 • Nākamā darbības gada plāna prezentācija un apspriede;
 • Nepieciešamo RLS statūtu izmaiņu apsriede un apstiprināšana;
 • Biedra iemaksas apspriede un apstiprināšana;
 • RLS vadītāja ievēlēšana pēc RLS statūtu 7. panta;
 • Citu valdes locekļu ievēlēšana pēc RLS statūtu 7. panta;
 • Diskusija par biedrības turpmāko darbības virzienu un jauniem mērķiem;
 • Citi jautājumi.

Minētos punktus kosapulces darba kārtībā var mainīt vietām. Visiem biedriem ir tiesības apmeklēt RLS kopsapulci un tiem ir vienādas balstiesības.

7. RLS valde un tās funkcijas

RLS valde ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija ārpus biedru kopsapulces, izpilda kopsapulces lēmumus un virza biedrības darbu saskaņā ar tās mērķiem un nākotnes redzējumu.

Valdes sastāvā ir 4 biedri: valdes priekšsēdētājs jeb RLS vadītājs, kasieris un 2 valdes locekļi. Valdi ievēl atsevišķi uz 2 gadiem, valdes locekļi vienojas par pienākumu sadali.

RLS vadītājs sasauc valdes sēdes, par to ziņojot ne vēlāk kā nedēļu pirms paredzamās sapulces. Lēmumi tiek pieņemti ar sapulcē klātesošo balsu vairākumu. Valdes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes gadā. Valdes sēdes tiek protokolētas.

Valde ir atbildīga par biedrības finansiālo darbību un grāmatvedību, ievērojot biedrības un Islandes valsts likumus. Valde ir tiesīga piesaistīt brīvprātīgos un izveidot darba grupas atsevišķiem projektiem.

8. Līdzekļi

Lēmums par biedra iemaksu un tās lielumu tiek pieņemts kopsapulcē. Iemaksas (ja tādas tiek noteiktas) no biedriem tiek ievāktas vienu reizi gadā. Citi RLS ienākumu avoti var būt sekojoši:

 • Mācību maksa, ko RLS iekasē katru semestri no bērnu vecākiem. Mācību maksas lielums tiek apstiprināts kopsapulcē;
 • Finansējums un materiāls atbalsts no institūcijām Latvijā;
 • Finansējums un materiāls atbalsts no institūcijām Islandē;
 • Finansējums no Eiropas Savienības;
 • Privāti ziedojumi.

RLS pastāvēšana balstās uz brīvprātīgo darbu. Neviens no RLS biedriem vai tās vadītājiem nesaņem atalgojumu par ieguldīto darbu. RLS līdzekļi tiek izlietoti tikai mācību izmaksām – materiāliem, projektiem, pasākumiem un citiem ar RLS darbības nodrošināšanu saistītiem izdevumiem.

9. Biedrības likvidācija

Lēmums par biedrības likvidāciju tiek pieņemts kopsapulcē ar balsu vairākumu. Likvidācijas gadījumā biedrības līdzekļus jānovirza citai biedrībai ar līdzīgu darbības virzienu un mērķi kā RLS.

10. Līdzekļu pārpalikums

Pārpalikums no biedrības budžeta tiek uzkrāts RLS bankas kontā turpmākiem izdevumiem, kas atbilst biedrības mērķim un tās statūtiem.

11. Izmaiņu veikšana statūtos

Statūtus var grozīt biedru kopsapulcē ar balsu vairākumu. Ierosinājumi grozījumiem ir jāiesniedz RLS valdē ne vēlāk kā 10 dienas pirms paredzamās kopsapulces. Valde nekavējoties pēc kopsapulces sasaukšanas informē RLS biedrus par iesniegtajiem ierosinājumiem.

Šie statūti ir apstiprināti RLS dibināšanas sapulcē 19.11.2014

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s